FINANSOWANIE I DOTACJE

Istnieje kilka programów wsparcia dzięki którym można dofinansować instalacje fotowoltaiczne. Zajmujemy się obsługą wniosków oraz wyszukiwaniem stosownych funduszy wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla firm, inwestorów, wspólnot mieszkaniowych.

Sposoby finansowania inwestycji: 

 • dotacje ze środków unijnych. Nawet do 85%.
 • atrakcyjny kredyt dla firm
 • leasing

PRZYKŁADY DOTACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Konkurs RPO WiM 2014-2020 - Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie
 • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii
 • Audyt energetyczny (jako element projektu)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • do 85%

WYTWARZANIE ENERGII Z OZE

Konkurs RPO WiM 2014-2020 - Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty
 • JST i jednostki organizacyjne 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki - do 2 MW

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • do 85%