Fotowoltaika dofinansowanie

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne.

PROGRAMY OZE PROWADZONE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • Program PROSUMENT Program - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Budżet  przeznaczony na program wynosi 800 mln zł (WIĘCEJ O PROGRAMIE)
 • Program BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.  Finansowanie ma formę pożyczki, której kwota wynosi od 2 do 40 mln zł (WIĘCEJ O PROGRAMIE)
 • Działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Działaniu 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
 • Działaniu 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (publicznych).
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej (odnawialnej),
 • poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności)
 • obniżenie energochłonności przedsiębiorstw,
 • zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych na niskich i średnich napięciach

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - 1,8 mld euro. (WIĘCEJ O PROGRAMIE).

Dotacje na OZE w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 z PO IiŚ będą dostępne w ramach Osi priorytetowej - Zmniejszenie emisyjności gospodarki w następujących działaniach:

W ramach I Osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in.:

 • W ramach Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewiduje się kwalifikowalność wydatków w okresie do 31 grudnia 2023 r., a całkowity budżet działania wynosi 150 mln euro. Wsparcie realizowane będzie za pośrednictwem instrumentów finansowych zwrotnych - pożyczki lub środków równoważnych.
 • Możliwość dofinansowania odnawialnych źródeł energii z PO IiŚ jest uzależniona od mocy planowanej instalacji, przy czym dla różnych technologii wyznaczono różne poziomy mocy.
 • W przypadku farm wiatrowych wsparcie z PO IiŚ będzie można otrzymać dla farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 2 MWe.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Budżet - 13,5 mld euro.

WIĘCEJ O PROGRAMIE »


REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Istnieje możliwość skorzystania z 16 programów regionalnych wspierających inwestycje w OZE, skierowane do JST i przedsiębiorstw, w których firmy sektora będą mogły być wnioskodawcami. Budżet przeznaczony na ten cel, to ok. 4,3 mld euro. (Znajdź fundusze w swoim regionie

Czytaj więcej ?