Zostaliście Państwo przekierowani z wiadomości e-mail wysłanej przez pracownika firmy Corab. Wiadomość zawiera informacje stanowiące tajemnice Spółki Corab sp. z o.o. Czytając wiadomość akceptujecie Państwo zastrzeżenia prawne dotyczące m.in. ochrony tajemnicy korespondencji, podstawowe warunki dotyczące użytkowania wprowadzanych przez nas do obrotu towarów oraz propozycji handlowej Spółki Corab sp. z o.o.:

Ochrona tajemnicy korespondencji

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że takie wiadomości mogą zostać utracone, zmienione lub zafałszowane nawet bez udziału stron trzecich. Zwykłe maile nie są chronione przed dostępem osób trzecich i dlatego ich poufność nie może być w pewnych okolicznościach zagwarantowana. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za integralność maili, które wyszły poza strefę kontrolowaną przez nas.

Podstawowe warunki dotyczące użytkowania towarów

Niniejsza wiadomość zawiera propozycję montażu i użytkowania systemu mocowań paneli fotowoltaicznych. Zwracamy uwagę na fakt, że propozycja ta nie stanowi projektu instalacji fotowoltaicznej i nie może projektu takiego zastępować. Właściwy dobór systemu mocowań paneli fotowoltaicznych oraz elementów wchodzących w jego skład należy do osób, które bezpośrednio dokonują montażu takiego systemu. Firma Corab sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność propozycji i jej przydatność do wykorzystania w warunkach jakie panują w miejscu montażu.

Corab sp. z o.o. jest producentem systemów montażowych do instalacji fotowoltaicznych. Wśród naszych produktów znajduje się całą gama rozwiązań i materiałów. Produkty te są bardzo wysokiej jakości i są przystosowane do specjalistycznego wykorzystania w różnorodnych warunkach, a w tym na dachach płaskich lub skośnych. Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają różnorodność materiałów z jakich wykonane są pokrycia dachowe. Niemniej jako producent systemów mocowań nie ponosimy odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie i ich prawidłowy montaż. Corab sp. z o.o. nie analizuje potrzeb klientów ostatecznych oraz przewidywanych warunków umiejscowienia instalacji fotowoltaicznych. Jako producent Corab sp. z o.o. nie wykonuje również projektów instalacji fotowoltaicznych i nie nadzoruje ich montażu. Są to czynności pozostające w gestii wykonawców, którzy w ramach tych czynności powinni uwzględnić m.in. stan konstrukcji pokryć dachowych i jakość materiałów, z których są one zbudowane, a także miejscowe warunki pogodowe. Wykonawcom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami ostatecznymi, pozostawiony jest dobór użytych systemów, wszystkich wchodzących w ich skład elementów, a także sposobów ich łączenia z budynkami lub gruntem. Za działania tych osób Corab sp. z o.o. odpowiedzialności nie ponosi bowiem nie analizuje potrzeb klientów ostatecznych i prawidłowości rozwiązań stosowanych przez wykonawców instalacji.

Jako producent systemów mocowań paneli fotowoltaicznych zwracamy uwagę na fakt, że bezpieczeństwo ich użytkowania wymaga systematycznych przeglądów instalacji dokonywanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Przeglądy takie powinny mieć miejsce nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, a w każdym wypadku po wystąpieniu wiatrów o prędkości przekraczającej 79 km/h, gdyż nasze produkty są projektowane dla tzw. pierwszej strefy wiatrowej. Systemy nie mogą być poddane nadmiernemu pogorszeniu ich właściwości użytkowych i utracie ich sprawności technicznej.

Wszelkie zmiany konstrukcji systemów mocowań, a w tym ich łączenie, ich łączenie z elementami nie pochodzącymi od Corab sp. z o.o., modyfikowanie systemów, a w tym ich spawanie, skracanie, zmniejszanie ilości elementów podanych w instrukcji montażu lub przesłanej propozycji, a przeznaczonych do zbudowania konkretnego systemu, ich wydłużanie itp., nie stosowanie się do minimalnych zasad bezpieczeństwa wynikających z instrukcji montażu lub przesłanej propozycji, zwiększanie obciążenia systemów lub wykorzystywanie systemów w sposób niezgodny z przeznaczeniem powodują utratę uprawnień gwarancyjnych i mogą mieć bezpośredni wpływ na żywotność systemów oraz ich bezpieczne użytkowanie.

Przydatne informacje na temat propozycji montażu znajdują się na naszej stroni internetowej w instrukcjach montażu poszczególnych systemów.

Propozycja handlowa

Niniejsza wiadomość i zawarte w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. i n., lecz zaproszenie do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy. Ostateczne ceny towarów zostaną ustalone w dniu zawarcia umowy.

Zwracamy uwagę na fakt, że zdjęcia jakie znajdują się na naszych stronach internetowych lub w katalogach mogą nie oddawać rzeczywistych cech uwidocznionych na nich produktów, a m.in. kolory produktów oraz szczegóły dotyczące ich wyglądu mogą ulegać zmianom. Nabywane towary wymagają każdorazowego zapoznania się z nimi przed zawarciem umowy.

 

Corab Sp. z o.o., ul. Michała Kajki 4, 10-521 Olsztyn. tel.+48 89 5351790, fax +48 89 5275254. NIP: 739-020-77-57, REGON: 510519084, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000175909, kapitał zakładowy: 1 268 000 zł